Cadru legal dividende

In Romania legea cadru care stabileste cadrul legal al dividendelor este legea 31/90 privind societatile comerciale. Dispozitii speciale pentru emitentii de pe BVB se gasesc in legea 297/04 si Regulamentul CNVM 1/06.

Vezi in continuare extrase din:

Extrase din legea 31/1990 privind societatile comerciale

Art. 67

(1)Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.
(2)Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc în termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar încheiat. În caz contrar, societatea comerciala va plati daune-interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, daca prin actul constitutiv sau prin hotarârea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobânda mai mare.
(3)Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.
(4)Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca.
(5)Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3), se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.
(6)Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, în afara de cazul în care partile au convenit altfel.

Art. 73
(1)Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
b)existenta reala a dividendelor platite;

Art. 111
(1)Adunarea generala ordinara se întruneste cel putin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar.
(2)În afara de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generala este obligata:
a)sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie, respectiv de directorat si de consiliul de supraveghere, de cenzori sau, dupa caz, de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

Art. 1172
(1)Situatiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administratie, respectiv raportul directoratului si cel al consiliului de supraveghere, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de furnizarea acestora.
(2)În cazul în care societatea detine o pagina de internet proprie, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, în conformitate cu art. 1171, precum si documentele prevazute la alin. (1) se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.
(3)Fiecare actionar poate adresa consiliului de administratie, respectiv directoratului, întrebari în scris referitoare la activitatea societatii, înaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmând a i se raspunde în cadrul adunarii. În cazul în care societatea detine o pagina de internet proprie, în lipsa unei dispozitii contrare în actul constitutiv, raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii, la sectiunea «întrebari frecvente»

Extrase din regulamentul CNVM 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data de înregistrare - data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, denumita în continuare AGA, care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor AGA;

Art. 113 G.Alte rapoarte
(1)Înainte de data la care se platesc dividendele, societatea este obligata sa publice un comunicat de presa într-un cotidian de circulatie nationala în care precizeaza cel putin:
a)valoarea dividendului pe actiune si termenul de plata al acestora, stabilit de AGA;
b)modalitatile de plata si, daca este cazul, datele de identificare a agentului de plata.

Extrase din legea 297/2004 privind piata de capital

Art. 224

(1)Societatile admise la tranzactionare pe o piata reglementata sunt obligate sa se înregistreze la C.N.V.M. si sa respecte cerintele de raportare stabilite prin reglementarile C.N.V.M. si ale pietelor reglementate pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de acestea.
(2)Societatea comerciala trebuie sa asigure un tratament egal pentru toti actionarii care detin actiuni de aceeasi clasa.
(3)Societatea comerciala trebuie sa asigure toate facilitatile si informatiile necesare pentru a permite actionarilor sa-si exercite drepturile, în special:
a)sa informeze actionarii cu privire la organizarea adunarilor generale si sa permita acestora sa-si exercite drepturile de vot;
b)sa informeze publicul cu privire la alocarea si plata dividendelor, emiterea de noi actiuni, inclusiv operatiunile de distribuire, subscriere, renuntare si conversie;

Art. 238

(1)Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrâng efectele hotarârilor adunarii generale a actionarilor va fi stabilita de aceasta. Aceasta data va fi ulterioara cu cel putin 10 zile lucratoare datei adunarii generale a actionarilor.
(2)Odata cu fixarea dividendelor, adunarea generala a actionarilor va stabili si termenul în care acestea se vor plati actionarilor. Acest termen nu va fi mai mare de 6 luni de la data adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor.
(3)În cazul în care adunarea generala a actionarilor nu stabileste data platii dividendelor, potrivit alin. (2), acestea se platesc în termen de maximum 60 de zile de la data publicarii hotarârii adunarii generale a actionarilor de stabilire a dividendelor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, data de la împlinirea careia societatea este de drept în întârziere.

Art. 239

Hotarârea adunarii generale de fixare a dividendului, se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, pentru a fi mentionata în registru si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotarârea constituie titlu executoriu, în temeiul caruia actionarii pot începe executarea silita împotriva societatii, potrivit legii.

 


Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)